Obowiązek zgłoszenia, uzyskania zezwolenia i obowiązki oznaczenia zgodnie z §§ 53-55 KrWG dotyczące przedsiębiorstw gromadzących, transportujących, prowadzących handel i pośrednik odpady
(nieoficjalne tłumaczenie)

Odnośnie właściwych w danym przypadku władz w Meklemburgii Pomorzu Przednim: patrz Lista urzędów!W dniu 1-go czerwca 2012 r. weszła w życie nowa Ustawa o Gospodarce Obiegu Zamkniętego (KrWG). Zastępuje ona dotychczas obowiązującą ustawę o Gospodarce Obiegu Zamkniętego i Odpadach (KrW-/AbfG).

W ustawie KrWG zostały ponownie uporządkowane obowiązki przedsiębiorstw gromadzących, transportujących, prowadzących handel i pośrednik odpady. Skonkretyzowane zostały one w rozporządzeniu w sprawie obowiązku zgłaszania i uzyskania zezwolenia (AbfAEV), które weszło w życie z dniem 01.06.2014.

Obowiązek zgłoszenia działalności zgodnie z § 53 ustawy KrWG

Od 01.06.2012 przedsiębiorstwa gromadzące, transportujące, prowadzące handel i pośrednik odpady muszą przed podjęciem działalności zgłosić działalność swojego zakładu we właściwym urzędzie (§ 53 ust. 1 ustawy KrWG). Wyłączone z obowiązku zgłoszenia działalności są przedsiębiorstwa, które posiadają zezwolenie na podstawie § 54 ustawy KrWG (patrz obowiązek uzyskania zezwolenia). Urzędowe potwierdzenie zgłoszenia działalności obowiązuje na terenie całej RFN.

Także przedsiębiorstwa ekonomiczne, których działalność nie jest ukierunkowana na utylizację odpadów, takie jak przedsiębiorstwa rzemieślnicze, muszę od 1-go czerwca 2014 dokonać takiego zgłoszenia. Z obowiązku zgłoszenia działalności wyłączone są całkowicie tylko te przedsiębiorstwa ekonomiczne, które w roku kalendarzowym nie gromadzą więcej niż 20 t odpadów, które nie są niebezpieczne, lub 2 t niebezpiecznych odpadów (patrz § 7 ust. 9 rozporządzenia w sprawie obowiązku zgłaszania działalności i uzyskania zezwolenia przez przedsiębiorstwa gromadzące, transportujące i zagospodarowujące odpady (AbfAEV); patrz odnośnie tego także Pismo Ministerstwa Gospodarki z dnia 28.02.2014 r.).

Wymagania odnośnie niezawodności oraz fachowości i rzeczowości kierownictwa zakładu, a także personelu można zaczerpnąć z §§ 3, 4 oraz 6 rozporządzenia w sprawie obowiązku zgłaszania działalności i uzyskania zezwolenia przez przedsiębiorstwa gromadzące, transportujące i zagospodarowujące odpady (AbfAEV).

Zgłoszenia działalności na podstawie § 53 KrWG można przeprowadzać natychmiast za pośrednictwem następującego portalu: www.eAEV.gadsys.de. Po zgłoszeniu uzyskają Państwo od właściwego urzędu elektroniczne potwierdzenie. Jeżeli zgłoszenie ma być przedłożone w formie papierowej, należy użyć formularza (polski pomoc formularza, nieoficjalne tłumaczenie) rozporządzenia w sprawie obowiązku zgłaszania działalności i uzyskania zezwolenia przez przedsiębiorstwa gromadzące, transportujące i zagospodarowujące odpady (AbfAEV).

Od dnia 01.06.2014 r. posiadanie kopii lub wydruku zgłoszenia potwierdzonego w formie elektronicznej jest w trakcie transportu obowiązkowe. Specjalistyczne zakłady utylizacyjne muszą poza tym posiadać kopię certyfikatu, a zakłady Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS muszą posiadać kopię rejestracji (§13 ust. 1 AbfAEV).

Obowiązek uzyskania zezwolenia zgodnie z § 54 ustawy KrWG

Przedsiębiorstwa gromadzące, transportujące, prowadzące handel i pośrednik odpady niebezpieczne muszą zgodnie z § 54 ust. 1 ustawy KrWG uzyskać zezwolenie lub, aby prowadzić działalność wymagającą zezwolenia, uzyskać certyfikat jako specjalistyczny zakład utylizacji.

Niektóre przedsiębiorstwa/ działalności są zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia. I tak § 12 AbfAEV przewiduje między innymi wyjątki dla przedsiębiorstw ekonomicznych, użytkowników lokalizacji Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS i służb przewożących paczki, przesyłki ekspresowe i kurierów. Działalności zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia są jednakże z reguły objęte obowiązkiem zgłoszenia działalności (patrz obowiązek zgłoszenia działalności).

Zezwolenia na transport zgodne z ustawą o Gospodarce Obiegu Zamkniętego i Odpadach (KrW-/AbfG), które zostaly wydane do dnia 31.05.2012 lub zezwolenia na transakcje pośrednictwa wydane do dnia 31.05.2012 r. zachowuja swoja ważnosc jako zezwolwnia zgodne z nowym KrWG. Zezwolenia ograniczone w czasie obowiązują jednakże tylko do upływu tego czasu/terminu (§ 72 ust. 5 i 6 KrWG). Zgłoszenie działalności zgodnie z § 53 KrWG (Ustawa o Gospodarce Obiegu Zamkniętego) nie jest w tych przypadkach konieczne.

Wymagania odnośnie niezawodności oraz fachowości i rzeczowości kierownictwa zakładu, a także personelu można zaczerpnąć z §§ 3, 5 oraz 6 rozporządzenia w sprawie obowiązku zgłaszania działalności i uzyskania zezwolenia przez przedsiębiorstwa gromadzące, transportujące i zagospodarowujące odpady (AbfAEV).

Wnioski o udzielenie zezwolenia na podstawie § 54 KrWG można składać natychmiast za pośrednictwem następującego portalu: www.eAEV.gadsys.de. Jeżeli wniosek ma być złożony w formie papierowej, należy użyć formularza (polski pomoc formularza, nieoficjalne tłumaczenie) rozporządzenia w sprawie obowiązku zgłaszania działalności i uzyskania zezwolenia przez przedsiębiorstwa gromadzące, transportujące i zagospodarowujące odpady (AbfAEV).

O ile ta działalność wymaga zezwolenia, to przedsiębiorstw gromadzące i przedsiębiorstwa transportujące niebezpieczne odpady musi posiadać ze sobą kopię lub wydruk zezwolenia (§13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie obowiązku zgłaszania działalności i uzyskania zezwolenia przez przedsiębiorstwa gromadzące, transportujące i zagospodarowujące odpady (AbfAEV)).

Obowiązek oznakowania zgodnie z § 55 KrWG

W dniu 1-go czerwca 2012 pojazdy, którymi odpady przewożone są drogach publicznych w Niemczech, należy oznaczyć dwoma tak zwanymi „tabliczkami A“ (§ 55 ustawy KrWG).

Wyjątki od tego obowiązku oznaczenia zawierają § 55 ustawy KrWG i § 13a rozporządzenia AbfAEV: Zwolnienie z obowiązku oznaczenia są szczególnie przedsiębiorstwa gromadzące odpady i przedsiębiorstwa transportowe prowadzące swoją działalnością w ramach przedsiębiorstw gospodarczych (np. przedsiębiorstwa rzemieślnicze, patrz odnośnie tego także Wskazówki Ministerstwa Gospodarki odnośnie konieczności posiadania znaku A). Publiczno-prawne przedsiębiorstwa odpowiedzialne za utylizację są także zwolnione z obowiązku oznaczania, jednakże z tego obowiązki nie są zwolnione przedsiębiorstwa które otrzymują zlecenia od tych przedsiębiorstw.

Odpowiedzialne władze

O ile przedsiębiorstwo ma swoją główną siedzibę w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, to Urzędy Państwowe ds. Rolnictwa i Srodowiska Naturalnego (StÄLU) są odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń zgodnie z § 53 ustawy KrWG lub za udzielenie zezwoleń zgodnie z § 54 ustawy KrWG (§ 2 nr 1 rozporządzenia odnośnie zakresu odpowiedzialności za odpady M-V, patrz Władze odpowiedzialne w Meklemburgii-Pomorzu Przednim).

Za przedsiębiorstwa zagraniczne odpowiedzialny jest urząd, w którego okręgu po raz pierwszy przeprowadzane jest gromadzenie, transport lub pośrednik odpadów niebezpiecznych na rzecz osób trzecich (§ 7 ust. 2 lub § 9 ust. 2 rozporządzenia AbfAEV).

Jeżeli na przykład polski przewoźnik, który nie ma swojej siedziby w Niemczech, będzie przewoził odpady z Polski do Niemiec i jego pierwszym przejściem granicznym będzie Pomellen lub Linken, to w Meklemburgii-Pomorzu Przednim odpowiedzialnym urzędem jest Państwowy Urząd ds. Rolnictwa i Środowiska Naturalnego (StALU MS) w Neubrandenburgu. W przypadku szwedzkiego przewoźnika nie posiadającego siedziby w Niemczech, który przekracza granicę w Porcie w Rostocku, odpowiedzialnym urzędem jest Państwowy Urząd Rolnictwa i Środowiska Naturalnego Środkowej Meklemburgii (StALU MM) w Rostocku.

 

Informationen und Dokumente